Gebruiksvoorwaarden

Je bent van harte welkom de website van de Parochiezaal van Schriek. Door de site te gebruiken, ga je akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden. Niet de meest interessante lectuur op onze site, maar toch de moeite om eens door te bladeren.

We gaan ervan uit dat je als gebruiker van www.parochiezaalschriek.be kennis genomen hebt van de voorwaarden, ze begrijpt, ermee instemt en eraan gebonden bent. Gebruik je de inschrijfmodule dan dien je (op dat moment) deze gebruiksvoorwaarden expliciet te aanvaarden. Je geeft ons zo toestemming de door jou opgegeven persoonlijke gegevens op te slaan en te verwerken op de manier die we hieronder beschrijven.

Als 1 van de bepalingen in de voorwaarden ongeldig mocht blijken, omdat ze strijdig is met het dwingend recht, dan doet dit geen afbreuk aan de afdwingbaarheid van alle andere bepalingen.

1. Aansprakelijkheid

We doen ons uiterste best om je goede en correcte inhoud te brengen op www.parochiezaalschriek.be. Maar www.parochiezaalschriek.be is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met onze website. En je kan geen rechten doen gelden op basis van ons aanbod. Jij bent als gebruiker zelf verantwoordelijk om de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de inhoud op www.parochiezaalschriek.be te beoordelen.

Wij doen onze uiterste best om technische storingen te vermijden. Maar we zijn niet verantwoordelijk voor onderbrekingen van onze dienstverlening en mogelijke gevolgen daarvan. Je kan dus geen aanspraak maken op financiële compensatie.

Dit gezegd zijnde, willen we natuurlijk ook niet onze verantwoordelijkheid ontvluchten. We blijven aansprakelijk in materies waarvoor men zich naar gemeen recht niet kan vrijwaren, zoals schade die voortvloeit uit opzettelijke en grove fouten in ons aanbod.

2. Auteursrecht

Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming mag je informatie op deze website op geen enkele manier gebruiken, kopiëren, opslaan, publiceren, herschrijven, heruitgeven, verkopen of publiek meedelen.

3. Privacy

Door je aan te melden op de site of ons contacteert ben je akkoord dat we je persoonlijke gegevens opslaan en verwerken.

Je mag alleen aanmelden onder je eigen, echte en volledige voornaam en familienaam. Schuilnamen, afkortingen en namen van anderen zijn niet toegestaan.

Doeleinden

We zullen persoonsgegevens verzamelen en opslaan in een database. Je bezorgt ons vrijwillig deze gegevens door te aankopen te verrichten of door met ons contact op te nemen via het invul formulier.

We gebruiken je gegevens om je een optimale surfervaring aan te bieden, je op de hoogte te houden over de werking van de site, je te contacteren met nuttige aanbiedingen van www.parochiezaalschriek.be.

Verstrekken van gegevens aan derden

Als de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten daarom vragen, dan mogen we persoonsgegevens doorgeven zonder vooraf toestemming te vragen aan de gebruiker.

Beveiliging

Je persoonsgegevens zijn niet publiek toegankelijk. Alleen bevoegde personen krijgen er toegang toe in het kader van hun taak. We hebben verschillende organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen genomen om te voorkomen dat je persoonlijke gegevens verloren gaan, onrechtmatig gebruikt worden of door anderen gewijzigd worden. Bij een gegevenslek met ongunstige gevolgen voor je persoonsgegevens, zullen we je hiervan persoonlijk verwittigen in de door de wet voorziene omstandigheden.

Bewaartermijnen

Gegevens die je ons bezorgde door een bestelling te plaatsen of via een formulier deel te nemen aan een actie, blijven langer behouden. Als je bij het annuleren van je profiel niet wilt dat we deze nog langer opslaan in onze database, dan kan je ons dit laten weten per brief aan Parochiezalen Schriek, Leo kempenaersstraat 16, 2223 Schriek

Rechten van de betrokkene

Recht op inzage en transparantie. Je hebt altijd recht op inzage in je persoonlijke gegevens op www.parochiezaalschriek.be. De volledige data over jouw persoon kan je opvragen door te schrijven met een bewijs van je identiteit naar Parochiezalen Schriek, Leo kempenaersstraat 16, 2223 Schriek.

Recht op rectificatie en gegevenswissing (vergeten te worden). Je hebt het recht om onjuiste of onvolledige gegevens door ons te laten verbeteren, aanvullen of schrappen. Je kan ten allen tijde je aanmelding op de website en/of nieuwsbrief zelf aanpassen of annuleren. Voor gegevens waarbij dit niet mogelijk is, laat het ons alsjeblieft weten per brief aan Parochiezalen Schriek, Leo kempenaersstraat 16, 2223 Schriek

.

Recht op weigering, bezwaar en intrekking van toestemming. Tijdens je aanmelding kies je zelf indien en welke informatie je deelt afhankelijk van de mogelijkheden van www.parochiezaalschriek.be die je wenst te gebruiken. Merk je dat jouw gegevens worden gebruikt op een manier die jij niet kan toestaan, dan kan je je op elk moment hiertegen verzetten. Je kan ten allen tijde je aanmelding op de website en/of nieuwsbrief zelf annuleren. Beter nog, laat het ons alsjeblieft weten per brief aan Parochiezalen Schriek, Leo kempenaersstraat 16, 2223 Schriek.

Recht op beperking van de verwerking. www.parochiezaalschriek.be verwerkt enkel je persoonsgegevens binnen de context waarin deze door jou gedeeld worden. Wij gebruiken geen systemen voor geautomatiseerde besluitvorming op basis van profilering.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kan persoonsgegevens die www.parochiezaalschriek.be verwerkt met betrekking tot je eigen profiel verkrijgen in een gangbaar gestructureerd formaat. Dit door te schrijven met een bewijs van je identiteit naar Parochiezalen Schriek, Leo kempenaersstraat 16, 2223 Schriek.

Adresboek

De adresboekbeheerders verbinden zich ertoe de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation) te respecteren die geldt met ingang van 25 mei 2018. Dit betekent dat zij alleen persoonsgegevens publiceren op www.parochiezaalschriek.be van mensen die expliciet hun toestemming hebben gegeven tot verwerking en publicatie (art. 6 1. a) of waarvan de gegevens verwerkt en gepubliceerd mogen worden ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke (art. 6 1. f). Zij garanderen ook het recht op inzage, correctie of schrapping.

Verschijnen jouw persoonsgegevens in het adresboek? Weet dat je altijd het recht hebt om je persoonlijke gegevens te laten aanpassen of schrappen. Laat het ons alsjeblieft weten per brief aan Parochiezalen Schriek, Leo kempenaersstraat 16, 2223 Schriek.

Verwerking

Onder verwerking verstaan we het geheel van handelingen zoals verzamelen, opslaan, structureren, bewaren, wissen en vernietigen…die digitaal of manueel gesteld en toegepast worden op gegevens met een persoonlijk karakter (naam, voornaam, adres, e-mail, gsm, telefoonnummer, foto…). Wij verbinden ons ertoe de wetten met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens te respecteren met inbegrip van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation) die geldt met ingang van 25 mei 2018 en de rechten van de betrokkene te garanderen.

Verwerkingsverantwoordelijke
Dit is de natuurlijke of rechtspersoon die het doel van de verwerking vaststelt. De verwerkingsverantwoordelijke mag alleen gegevens opvragen die noodzakelijk zijn voor het bereiken van het beoogde doel. Hij moet erover waken dat de gegevens juist en up-to-date zijn; moet ervoor instaan dat de gegevens vertrouwelijk behandeld worden; moet ervoor instaan dat de gegevens beschermd zijn; mag de gegevens niet langer bewaren dan nodig is. Zijn coördinaten vind je hier: Jelle Claes reservaties@parochiezaalschriek.be.

5. Producten bestellen via www.parochiezaalschriek.be

Op www.parochiezaalschriek.be. worden soms producten te koop aangeboden. Elke leverancier is zelf verantwoordelijk voor de correcte afhandeling en verzending van jouw bestelling.

De prijzen van producten die je ziet op www.parochiezaalschriek.be. zijn inclusief btw. Het is altijd mogelijk dat er een foutje is geslopen in een prijsvermelding of dat een prijs ondertussen gewijzigd is.

Je betaalt je bestelling onmiddellijk na bestelling van de producten. Samen met je betaling ontvang je een bevestiging van uw bestelling.

Heb je klachten over je bestelling? Dan moet je die binnen 7 werkdagen na ontvangst van je bestelling per mail of telefoon laten weten aan de leverancier van het product. De contactgegevens vind je in de bevestigingsmail en op de factuur.

Je hebt het recht om binnen 7 werkdagen na je bestelling van je aankoop af te zien. Daarvoor moet je een aangetekende brief sturen naar de leverancier van het product. De adresgegevens vind je in de bevestigingsmail.

www.parochiezaalschriek.be. is in deze verwerker van gegevens en zal dan ook voor het afhandelen van je bestelling persoonsgegevens overmaken aan de leverancier, zijnde verwerkingsverantwoordelijke. Deze verbindt zich ertoe de wetten met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens te respecteren met inbegrip van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation) die geldt met ingang van 25 mei 2018 en de rechten van de betrokkene te garanderen. Hierbij is overeengekomen dat uiterlijk één maand na de volledige afhandeling van je bestelling (inclusief betaling) de leverancier deze gegevens definitief uit de database van Kerknet verwijdert.

7. Geschillen

Als we het niet eens raken, dan geldt de Belgische wetgeving. Je verbindt je ertoe je te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Antwerpen, onverminderd het recht van www.parochiezaalschriek.be om voor elke andere bevoegde rechtbank te dagvaarden. www.parochiezaalschriek.be mag deze webpagina naar eigen inzicht wijzigen, zonder aansprakelijkheid voor de gevolgen van de wijziging.

Voor aangelegenheden in verband met privacy heb je steeds de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de privacycommissie.

Heb je een probleem of een vraag? Laat het ons dan alsjeblieft weten door te schrijven naar Parochiezalen Schriek, Leo kempenaersstraat 16, 2223 Schriek.

We wensen je een heel fijne tijd op www.parochiezaalschriek.be. toe.

Bedrijfsgegevens:

Parochiezalen Schriek vzw -Leo Kempenaersstraat 16- 2223 Schriek

reservervatie@reservatieparochiezaalschriek.be – 0473/455535

BTW Nummer: BE0771562249